The Life Behind Music Scene Part 2 ...

นี่คือศิลปินกลุ่มที่ 2 ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราว Scene ดนตรี Electronic music จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของพวกเขาตลอดสิบปี ทั้งเรื่องของการใช้ชีวิต การทำงาน แง่มุมแปลกๆที่คุณไม่เคยรู้ แถมยังได้ถกปัญหาโลกแตกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ 3 ศิลปินและ ...

The Life Behind Music Scene Part 1 ...

คุณคงได้ยินแล้วละว่าวันที่ 13 สิงหาคมนี้จะเกิดงานอะไรขึ้น มันคืองาน Smirnoff Sound Collective x TEMPO Present TEMPOLOGY 2016 งานที่จะรวบรวมเอาศิลปิน และ Dj หลายๆแนวเพลงมารวมไว้ในงานเดียวกัน กว่า 30 ชีวิตที่คลุกคลีอยู่ใน Scene E...

TEMPO NEWSLETTER