Watch educational channel about dru...

Drugslab รายการที่คุณจะได้เรียนรู้เรื่องยาเสพติด ผลกระทบจากการใช้ ส่วนประกอบ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณ ไม่ใช่การชักชวน ในเมืองไทย ยาเสพติดคือสิ่งผิดกฎหมาย ที่มีโทษร้ายแรงเช่น จำคุกตลอดชีวิตในข้อหาค้า หรือทั้งจำทั้งปรับในข้อหาผู้เสพ แล...

TEMPO NEWSLETTER